jktLFkku izns'k esa lalnh; {ks= esa vkus okys fo/kkulHkk {ks=

dz-la-

lalnh; {ks=

fo/kkulHkk {ks=

1-

Jhxaxkuxj lqjf{kr ttk

Hkknjk] uksgj] Vhch] guqekux<+ lkaxfj;k] xaxkuxj] dsljhflagiqj] dj.kiqj

2-

chdkusj

jk;flaguxj] fiyhcaxk] lqjrx<+] yw.kdj.klj] chdkusj] dksyk;r] uks[kk] tk;y

3-

pq:

MwWaxjx<+] lqtkux<+] jrux<+] ljnkj'kgj] pq:] rkjuxj] lknqyiqj] ykMuw

4-

>wWa>wuw

ihykuh] lqjtx<+] [ksrM+h] xq<+k] uoyx<+] >wU>wuw] e.Mkok] Qrsgiqj

5-

lhdkj

y{ke.kx<+] lhdj] /kksan] nkrkjkex<+] Jhek/kksiqj] [k.Msyk] uhe dk Fkkuk] pkSaew

6-

t;iqj

t;iqj xzkeh.k] gokegy] tkSgjh cktkj] fd'kuiksy] cuhikdZ] lkWaxkusj] Qkxh] cLlh

7-

nkSlk

vkesj] ykylksV] fldjk;] ckUnhdqbZ] nkSlk] teok jkex<+] cSjkB] dksViqryh

8-

vyoj

ckulwj] cgjksM+] e.Mkoj] frtkjk] [kSjFky] vyoj] Fkkukxth] jktx<+

9-

Hkjriqj

jkex<+] y{ke.kx<+] dBwej] dkaek] uxj] Mhx] dqEgsj] Hkjriqj

10-

c;kuk lqjf{kr vtk

:iokl] uncbZ] cSj] c;kuk] jktk[ksM+k] /kksyiqj] ckMh] egqvk

11-

lokbZ ek/kksiqj lqjf{kr vuq ttk

djkSyh] liksVjk] [k.Mkj] lokbZek/kksiqj] ckeuokl] xaxkiqj fg.MkSu] VksMkHkhe

12-

vtesj

fd'kux<+] vtesj iwoZ] vtesj if'pe] iq"dj] ulhjkckn] C;koj] elwnk] fHkuk;

13-

Vksad lqjf{kr vtk

Qqysjk] nwnw] fuokbZ] Vksad] mfu;kjk] VksM+k jk;flag] ekyiqjk] dsdM+h]

14-

dksVk

fg.MkSyh] uSuok] ikVu] cwUnh] dksVk] nhxksn] ihiynk] ckWajk

15-

>kykokM+

fd'kuxat] vV:] NcM+k] [kkuiqj] euksgjFkkuk] >kyjkikVu] ihjkok] Mx

16-

ckWalokMk lqjf{kr vuq ttk

dq'kyx<+] nkuiqj] ?kkVksy] ckWalokM+k] ckxhMksjk] lkxokM+k] pkSjklh] MwWaxjiqj

17-

lywEcj lqjf{kr vuq ttk

izrkix<+] vkliqj] ylkfM+;k] lywEcj] ljkM+k] [kSjokM+k] Qykfl;k] xksxwaMk]

18-

mn;iqj

oYyHkuxj] ekoyh] jktleUn] ukFk}kjk] mn;iqj] mn;iqj xzkeh.k] dqEHkyx<+] Hkhe

19-

fpRrkSM+x<+

ykM+iqjk] jkexat e.Mh] csaxw] xaxjkj] diklu] fpRrkSM+x<+] fuEckgsM+k] cMh lknMh

20-

HkhyokM+k

ek.My] lgkM+k] HkhyokM+k] ek.Myx<+] tkgktiqj] 'kkgiqjk] cusM+k] vklhUn

21-

ikyh

 tSrkj.k] jk;iqj] lkstr] [kkjph] nslwjh] ikyh] lqesjiqj] ckyh

22-

tkyksj lqjf{kr vtk

fljksgh] fi.MokM+k] vkcw jsonj] lkWapkSj] jkuhokM+k] Hkhueku tkykSj] vkgksj

23-

ckM+esj

flokuk] ipinjk] ckM+esj] xq<+k eykuh] pkSgVu] f'ko] tSlyesj] 'ksjx<+

24-

tks/kiqj

tks/kiqj] ljnkjiqjk] lwjlkxj] yw.kh] fcykM+k] Hkksikyx<+] vksfl;ka] QykSnh

25-

ukxkSj

ukxkSj] MhMokuk] ukWok] edjkuk] ijcrlj] Msxkuk] esM+rk] ew.Mok

 

Copyright 2002 beawarhistory.com All Rights Reserved