lu~ 2003 esa C;koj ,d utj esa

C;koj ,d utj esa

la[;k  

dEi;wVj lsUVj

32

xSl ,tsUlh

4

dscy vkWijsVj

4

QksVks dyj ysc

4

vikVZesUV

19

dksfpu Dyklst lsUVj

28

lkbcj dSQs

18

fMikVZesUVy LVksj

5

eksckby ,tsUlh

4

eskckby dEiuh

3

V~zkUliksVZ O;olk;h

98

esfM+dy LVksj

108

jk'ku fodzsrk

65

Q~yksj feYl~

129

'kw LVksj

61

Vkbafix bUlVhV;wV

18

vkWVks fjD'kk 'kksi

42

LVs'kujh fodzsrk

48

dksfj;j lfoZl

15

nks ifg;kWa okgu fodzsrk

12

fizfUVx iszl

42

p'es dh nqdku

10

V~zsoy ,tsUlh

12

nUr fDyuhd

8

lCth e.Mh

7

futh fpfdRlky;

40

C;wVh ikyZj

95

ikV~; iqLrd fodzsrk

14

Vs.V gkml fMyj

36

ykbZV Msdksjs'ku fMyj

25

izksiVhZ fMyj

57

QSUlh LVksj

102

ToSysjh 'kksi

46

bysDVz~ksfud 'kksi

57

,l Vh Mh @ ih lh vks

167

lkekftd laLFkk,sa

55

QksVks LVqfM;ks

50

isVz~ksy iEi

7

y?kq lekpkj i=

18

dkWyst

4

flusek gkWy

2

diM+k feYl

1

flesUV ikbi QSDVz~h

11

fr&igh;k okgu

475

v[kckj dh ,tsUlh

6

Vsyhfotu

18000

fo?kqr dusD'ku

16132

lkbZfdy

65000

VsfyQksu dusD'ku

2015

crZu dh nqdku

35

buMksj ekdsZV

33

ekdsZV

20

uxj

30

xat

20

dkWyksuh

40

f'k{k.k laLFkk,sa

150

ykbcszjh

4

 

Copyright 2002 beawarhistory.com All Rights Reserved